Stille tochten

 4,50

  • Auteur: Hem, Bpuke van der
  • Uitgever: Leeuwarden
  • Uitvoering: Gebonden
  • ISBN - EAN: 9789070098995
  • Jaar: 2006
  • Taal: Nederlands
  • Uitgeschreven bibliotheekboek. Bevat stempel.
Artikelnummer: 39434010482079 Categorie:

Beschrijving

‘Stille Tochten haw ik dizze koarte roman neamd, want dy komme der yn foar; en it bekket lekker foar in boek. Yn de ûndertitel de Snipperij-syklus stiet it wat pretinsjeuze wurd ‘syklus’ om drekst mar oan de lêzer te telegrafearjen dat de skiednis har werhellet. Lykwols tink ik dat de presize ôfrin fan myn ferhaal nei de ein ta hieltyd spannender wurdt. En noch wat oerlit oan de ferbylding fan de lezer. Oan de konklûzjes dy’t er lûke wol. Ta hokker haadpersoan/ driuwfear/reaksje fielt de lêzer him oanlutsen, by need stikem? De reade tried is de histoaryske moarderij (likernôch 75 jier lyn) op fjouwer plysjes troch stienfoeger/ akkordeonspiler/betide kommunist IJje Wykstra ûnder it gehucht De Snipperij, op de skieding tusken Grinslan en Fryslan. Mar it giet yn it boek fierder fral om wat in stikmannich figueren ‘dêr nó fan meitsje’. En ik mei hjir ferklappe: se geane der mei op ‘e rin! It wurdt in drama.’