De Brek

 4,50

  • Auteur: Abma, Gerben
  • Uitgever: Easterein
  • Uitvoering: Gebonden
  • ISBN - EAN: 9789065703637
  • Jaar: 2006
  • Taal: Nederlands
  • Uitgeschreven bibliotheekboek. Bevat stempel.
Artikelnummer: 29419000059666 Categorie:

Beschrijving

Gerben Abma d. (Folsgeare, 1932) debutearre yn 1962 mei de roman ‘De útfanhuzer’, dêr’t de wederwaardichheden fan in puber yn de oergong nei jong-folwoeksene yn beskreaun wurde.
Yn ‘De Gersridders'(1969) beskriuwt er in boerehúshâlding yn de jierren nei 1945. Eksperiminteler en moderner wiene ‘De nacht fan in leechrinner’ en ‘Leafde op bitter lemon’, beide út 1973. Yn dat wurk stiet de isolearre minske yn in moderne wrâld sintraal.
No, nei mear as tritich jier, hat er de tried fan it romanskriuwen wer oppakt. DE BREK hannelet oer jong-folwoeksenen dy’t gek op elkoar binne. Of is it mar gekheid? Hoe ferrint harren relaasje, komt der ein oan of krekt net? Dêrûnder en dêrusken rint it ferhaal fan de man syn heit oer it doarpke F., de húshâlding dêr’t er út weikaam, syn ferkeard oarlochsferline en de froulju, dêr’t ien fan him troch ferrie fan in alderneiste ûntnommen is.